Adatkezelési tájékoztató

Ügyvédi tevékenysége során dr. Fodor Péter, egyéni ügyvéd (1134 Budapest, Róbert Károly körút 47. 5. em. 9. ajtó, adószám: 55653691-2-41, kamarai azonosító szám (KASZ): 36078640, email: fodorpeter@drfodorpeter.hu), mint adatkezelő az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.); a továbbiakban: „GDPR”) 4. cikkének 7. pontja szerinti adatkezelőként kezeli az Önök személyes adatait.

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson Önöknek a személyes adataik kezelésének részleteiről. (Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó tartalommal bíró minden információ, így a név, a születési idő, a cím stb. (a továbbiakban: „Adat”).

ADATKEZELÉS AZ ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS ELLÁTÁSA SORÁN

A szerződéses partnereim, valamint a megbízás ellátása során kezelt személyes adatok alanyai, érintettjei (ügyfeleim, valamint azok munkatársai, kapcsolattartói, vezető tisztségviselői, azok képviselői, tanúk, szakértők, hatósági és bírósági személyek és az eljárások egyéb résztvevői vagy érintettjei, valamint ezek kapcsolattartói stb.) adatait a következők szerint kezelem:

A kezelt személyes adatok köre
 • Személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, adóazonosító jel, anyja születési neve, személyazonosító okmány száma).
 • Kapcsolattartási adatok (név, levelezési cím, email cím, telefonszám)
 • Tevékenységre vonatkozó adatok (beosztás, munkakör, munkahely)
 • Megbízásra vonatkozó adatok (megbízás tárgya és leírása)
 • Banki adatok (számlavezető fiók, számlaszám)
 • Megbízás teljesítéséhez szükséges adatok (levelek, emailek, szerződések tartalma, egyéb üzleti dokumentumok)
 • Különleges adatok (kivételesen, amennyiben arra az ügyhöz szükség van, egészségügyi személyes adatot vagy büntetőjogi felelősség megállapításával és bűncselekményekkel kapcsolatos személyes adatokat is kezelek).

További személyes adatok kezelése a konkrét eset körülményei függvényében, csak szükséges és arányos mértékben, az adatminimalizálás elvének szem előtt tartásával történik.

Adatkezelési célok és jogalapok

Szerződés teljesítése

A szerződéses partnereim, valamint az ügyvédi megbízás ellátása során kezelt személyes adatok alanyainak adatait a velem kötött szerződés teljesítése, tehát az ügyvédi szolgáltatásom vagy a szerződésben vállalt egyéb szolgáltatásom teljesítése céljából kezeljem. Az adatkezelésnek ez esetben a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja (szerződés teljesítése) képezi a jogalapját.


Jogi kötelezettségek teljesítése

Annak érdekében is kezelek személyes adatokat, hogy eleget tegyek egyes jogszabályból folyó kötelezettségeimnek. (Pl.: az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény [Üttv.] szerinti iratmegőrzési kötelezettségeinknek, valamint a könyvvezetéssel, az adózással, a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségeknek, ügyfélazonosítási kötelezettségeknek, bírósági eljárásokból fakadó
kötelezettségeknek stb.). Ennek az adatkezelésnek a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) képezi a jogalapját.


Ügyvitel és szerződéses partnerek adatbázisa

Ezen túlmenően adminisztrációs és ügyviteli tevékenységem keretében (pl. költségkalkuláció keretében) is kezelem az Önök adatait. Kapcsolattartás céljából szintén kezelem az Ön által e célra megadott adatokat. Ezen adatkezelések jogalapját az adatkezelő jogos érdeke, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja képezi. Amennyiben a megbízás teljesítéséhez különleges személyes adatok kezelése is szükséges, azt csakis az Ön kifejezett hozzájárulásával (GDPR 9. cikk (2) bekezdés (a) pontja) alapján vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges esetekben (GDPR 9. cikk (2) bekezdés (f) pontja alapján), az ahhoz szükséges mértékben kezelem.


Ki jut(hat) hozzá az Ön(ök) adataihoz?

Címzettek, adattovábbítás: Az Önök adatait csak akkor továbbítom, ha érvényes jogalap teszi lehetővé az adattovábbítást lehetővé részemre, és az nem ütközik titoktartási kötelezettségbe. Az Önök adatait ugyanakkor csak és kizárólag olyan mértékben továbbítom illetve továbbíthatom, amilyen mértékben erre a konkrét cél elérése, az irányadó jogszabály teljesítése vagy az esetleges jogos érdek érvényesítése érdekében szükség van, illetve amilyen mértékben erre az Önök hozzájárulása esetén lehetőségem van.


Az Önök adatait szükség esetén különösen a következő címzetteknek továbbítom:

 • dr. Fodor Péter, ügyvéddel együttműködést folytató önálló ügyvédeknek (együttműködő ügyvédeknek);
 • adótanácsadóknak és könyvvizsgálóknak;
 • fordítóknak, tolmácsoknak;
 • az ügyvédi kamarának;
 • bankoknak;
 • biztosítóknak;
 • bíróságoknak és más hatóságoknak;
 • ellenérdekű feleknek és azok jogi képviselőinek;


Ezen túlmenően az adatkezelés során (különösen annak technikai lebonyolítása végett) részben más szolgáltatók, úgynevezett adatfeldolgozók közreműködését is igénybe veszem.

Meddig őrzöm meg az Ön(ök) személyes adatait?

Az Önök adatait addig őrizöm meg, amíg a szerződésünk nem megy teljesedésbe, illetve a szerződéses jogviszonyunk meg nem szűnik. Ezen kívül különböző további megőrzési kötelezettségek – így például adójogi vagy hivatásrendi előírásokban rögzített megőrzési határidők – is vonatkoznak rám, amelyek az adatok szerződéses jogviszonyunkon túli megőrzését teszik szükségessé. (Így az ügyvéd az elektronikus okiratot főszabály szerint a másolatkészítéstől 10 évig őrzi meg. Az ellenjegyzett, elektronikus formába alakított papíralapú okiratot főszabály szerint az átalakítástól 5 évig őrzi meg. Az ellenjegyzett okiratot és a kapcsolódó iratokat főszabály szerint az ellenjegyzéstől 10 évig őrzi meg.) Szükség szerint megőriznem az Önök adatait továbbá mindaddig, amíg a szerződésükkel kapcsolatban jogi igények érvényesíthetők, tehát az elévülési idő (főszabály szerint 5 év, ha az elévülési idő nem nyugszik) elteltéig. Folyamatban lévő hatósági vagy bírósági eljárás esetén az Önök adatait az érintett eljárás jogerős lezárultáig mindenképpen megőrzésre kerülnek, rendkívüli jogorvoslat esetén annak végleges lezárultáig, vagy az igénybevételére rendelkezésre álló idő elteltéig. Számviteli dokumentumok esetében (ideértve a szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben tárolt személyes adatokat) a megőrzési idő az üzleti év lezárásától számított 8 év.

AZ ÖNÖK JOGAI AZ ADATAIK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Az irányadó jogszabályokban foglaltak (azaz a GDPR) szerint Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • Tájékoztatáshoz (előzetes tájékoztatáshoz) való jog értelmében az adatkezelő köteles megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettnek a személyes adatok kezelésének útjával és körülményeivel kapcsolatban (GDPR (60) preambulumbekezdés),
 • Az érintett által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az érintett hozzájárulása alapján folytatott adatkezelés leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés törvényességét nem érinti (GDPR 7. cikk),
 • Az adatkezelésre vonatkozó információkhoz és a kezelt adatokhoz való hozzáférési jog (GDPR cikk),
 • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk),
 • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztasson /elfeledtetéshez való jog/ (GDPR 17. cikk),
 • Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (GDPR 18. cikk),
 • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását /adathordozhatósághoz való jog/ (GDPR 20. cikk),
 • Amennyiben az adatkezelésre közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján van szükség, megilleti a tiltakozáshoz való jog az ilyen adatkezelés leállítása érdekében (GDPR 21. cikk),
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik (GDPR 77. cikk).

Az Érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért a következő Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

honlap: www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék a Budapest Környéki Törvényszék (1146 Budapest, Hungária krt. 179-187., Tel.: +36 1 885 6000). A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
https://birosag.hu/torvenyszekek)

Kihez fordulhatnak, ha élni kívánnak érintetti jogaikkal?

Kérem, hogy a fent ismertetett jogaik érvényesítése érdekében vegye fel velem a kapcsolatot írásban (postai vagy elektronikus levélben) az alábbi elérhetőségeinken.


dr. Fodor Péter, ügyvéd
székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 47. 5. em. 9. ajtó, adószám: 55653691-2-41
E-mail: fodorpeter@drfodorpeter.hu
Telefon: 20 777-55-66; 70 200-40-10

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

dr. Fodor Péter, egyéni ügyvéd bármikor egyoldalúan módosíthatja a jelen adatkezelési tájékoztatót. A módosított adatkezelési tájékoztató egységes szerkezetben a www.drfodorpeter.hu/adatkezelesitajekoztato oldalon kerül közzétételre. Az adatkezelési tájékoztatót mindenkor elérhető a fenti linken, amely az érintettek számára ily módon elérhető, olvasható, lementhető vagy nyomtatható.

Dunakeszi, 2022. január 02.